Kurzy‎ > ‎

Marketing

Kurz Marketing
sa zameriava na praktické otázky, ktoré si podnikatelia, manažéri, organizácie kladú pri predaji svojich produktov/služieb na trhu. Na konkrétnych príkladoch sa snaží odhaliť, v čom sa odlišujú úspešní a neúspešní podnikatelia, manažéri, marketingoví pracovníci pri zostavovaní marketingového mixu. 

Obsah
Marketingový mix
Funkcie marketingu
Marketingový výskum - primárny, sekundárny
Kvalitatívne a kvantitatívne metódy výskumu trhu
Kto sú Vaši zákazníci
Výhody segmentácie zákazníkov
Segmentačné stratégie
Čo vlastne predávame
Analýza produktu/služby
Životný cyklus produktu/služby
Ako najlepšie propagovať produkty/služby
Tvorba komunikačného mixu
Reklama, Podpora predaja, Vzťahy k verejnosti, Priamy marketing, Osobný predaj
Aká je správna cena
Cenové stratégie a taktiky
Čo určuje cenu
Postup pri správnom stanovovaní cien
Priame a nepriame náklady
Cenový cyklus
Ako pripraviť dobrý marketingový plán

Rozsah: 2-3 dni


foto: Rémy Chanteloup, flickr.com
Comments