Marketing

Kurz Marketing sa zameriava na praktické otázky, ktoré si podnikatelia, manažéri, organizácie kladú pri predaji svojich produktov/služieb na trhu. Na konkrétnych príkladoch sa snaží odhaliť, v čom sa odlišujú úspešní a neúspešní podnikatelia, manažéri, marketingoví pracovníci pri zostavovaní marketingového mixu. 

Obsah

Marketingový mix

Funkcie marketingu

Marketingový výskum - primárny, sekundárny

Kvalitatívne a kvantitatívne metódy výskumu trhu

Kto sú Vaši zákazníci

Výhody segmentácie zákazníkov

Segmentačné stratégie

Čo vlastne predávame

Analýza produktu/služby

Životný cyklus produktu/služby

Ako najlepšie propagovať produkty/služby

Tvorba komunikačného mixu

Reklama, Podpora predaja, Vzťahy k verejnosti, Priamy marketing, Osobný predaj

Aká je správna cena

Cenové stratégie a taktiky

Čo určuje cenu

Postup pri správnom stanovovaní cien

Priame a nepriame náklady

Cenový cyklus

Ako pripraviť dobrý marketingový plán

Rozsah: 2-3 dni

foto: Rémy Chanteloup, flickr.com